مهر و مهتاب

مهتاب یادآور عشق است و تکرار دلدادگی. و مهر ، در پس مهتاب و نمایانگر گرمای زندگی . مهر و مهتاب همان گرمای عشق هر روزه ی ماست و روایت آن تکراری است از زندگی با نیم نگاهی متفاوت .

دی 88
1 پست